Våra tjänster

Marknadsanalys

Ett effektivt varumärkesarbete måste målsättas och mätas. Pyramid erbjuder ett unikt analysverktyg som för första gången kan koppla ihop målgruppens uppfattning om varumärket med faktisk försäljning. Verktyget heter Pyramid Brand Potential AnalysisTM och har utvecklats av varumärkesforskarna Johan Anselmsson och Niklas Bondesson vid Lunds Universitet.

Metoden bygger på de senaste rönen från forskningen i "Brand equity", d.v.s. hur företag kan tjäna pengar på varumärkesbyggande. Niklas har under fyra års tid forskat i hur Brand Equity kan skapas och mätas. Pyramid Brand Potential Analysis™ är ett resultat av denna forskning och programmet har redan med framgång använts för att analysera en rad företags varumärken internationellt.

Pyramid Brand Potential Analysis™ kan tillämpas på olika nivåer – företag eller produkt, nationellt (eller globalt) – och indikerar vad varumärkesarbetet skall fokuseras på för att attrahera fler kunder, sälja fler produkter (volympremie) och kunna ta bättre betalt för dem (prispremie). Resultaten visar m.a.o. hur varumärket driver försäljning, men också vilken specifik typ av associationer till varumärket – eller vilket varumärkeslöfte – som kommer att generera störst framtida avkastning (kassaflöde, lönsamhet, tillväxt och goodwill).

Att tillämpa Pyramid Brand Potential Analysis™ är varken dyrare, mer tidskrävande eller praktisk sett krångligare än konventionella undersökningar. Poängen är nämligen inte att mäta oftare eller att ställa fler frågor, utan att fokusera analysen på sådant som räknas: försäljning.


Marknadsstrategi

Pyramid arbetar främst med strategifrågor utifrån ett marknads- och kommunikationsperspektiv. Vi hjälper företag inom business-to-business att utveckla sin konkurrenskraft genom delprocesserna segmentering, differentiering, positionering och branding.

Segmentering definierar för vem företaget ska vara bäst. Det gäller att välja ut de delar av marknaden som företaget har bäst förutsättningar att betjäna — och sedan konsekvent anpassa företagets aktiviteter och resurser därefter.

Differentiering definierar hur företaget ska vara bäst för kunder inom det valda segmentet. Företagets erbjudande måste i något för kunderna väsentligt avseende skilja sig från konkurrenternas. Denna särskiljare finns allt oftare inte i den fysiska produkten. I stället blir tjänster allt viktigare – t ex kompetensöverföring, kompletta lösningar, finansiering, logistik, underhåll och garantier.

Positionering definierar hur kunderna ska uppfatta och minnas att företaget är bäst, och utgör grunden för företagets kommunikationsstrategi. Framgångsrik positionering bygger på en klart formulerad kundfördel eller värdering. All kommunikation måste stödja den valda positionen, och det måste också produktutveckling, kundservice, prissättning mm göra.

Branding definierar vad kunden kan förvänta sig av företaget eller produkten. Ur företagets perspektiv är branding alla de löften företaget ställer ut till marknaden, och framför allt det sätt på vilket man lever upp till dem.


Corporate Identity

Corporate Identity, eller företagsidentitet, handlar om ett företag genom sitt agerande, kommunikation och grafiska identitet förmedlar en bild av hur man vill uppfattas. I dagens konkurrensutsatta värld, där produkter liknar varandra allt mer, blir Corporate Identity ett allt viktigare område för att differentiera företag och motivera ett mervärde för deras produkter.

Varumärkesplattformen och det varumärkeslöfte som summerar hur vi vill att kunder ska se på oss behöver visualiseras på ett starkt och enhetligt sätt. Ibland kan detta vara via en ny logotyp och grafisk profil, men kan lika gärna handla om unik produktmärkning och –förpackning.


Kommunikation

Kommunikation är kärnan i Pyramids verksamhet. Allt vi gör utgår från att förbättra och effektivisera kommunikationen, för att därigenom skapa konkurrensfördelar.

För att lyckas i dagens konkurrensutsatta värld, måste företag ta ett strategiskt grepp på sin kommunikation. Kommunikationen måste utgå från företagets affärsstrategi och kärnvärden, och innehålla tydliga och trovärdiga löften. Dagens marknadsplats är global, och det måste också kommunikationen vara. Ett ansikte mot marknaden, och ett koordinerat löfte från organisationen, kan frigöra en oerhörd kraft och skapa den åtråvärda positionen som ”top-of-mind”, eller att vara det första varumärket som dyker upp i medvetandet när en köpare söker en lösning på sitt behov.

Kommunikation måste beröra mottagarnas känslor lika väl som deras intellekt. Intryck och personlighet fäller utslaget även om du säljer oljeborrplattformar, flygfrakt eller analysinstrument. Det finns åtminstone tre fundamentala aspekter att beakta när man utvecklar en kommunikationsplattform, och alla är lika viktiga:

  • Den kognitiva aspekten - ”Man vet”
    Att preferens baseras på fakta om, och förståelse av, erbjudandet och leverantören.
  • Motivaspekten - ”Man vill”
    Att preferens även baseras på egna behov och prioriteringar.
  • Den emotionella aspekten - ”Man känner”
    Att preferens också baseras på känslor och etiska ställningstaganden.

En framgångsrik kommunikationsplattform bygger på och tar hänsyn till alla tre aspekterna. Viktningen och deras betydelse i köpprocessen varierar självklart kraftigt mellan olika produkter och olika typer av målgrupper, men överraskande ofta har den emotionella aspekten en avgörande betydelse. De flesta gillar helt enkelt att göra affärer med företag och individer de tycker om.


Digitala media

Pyramid har lång erfarenhet av digitala media. 1993 utvecklade vi vår första CD-produktion för Ericsson och året efter vår första webbplats för SAS. Idag är digitala kommunikationskanaler en självklar del av kommunikationsmixen. I köpprocessen förväntar sig kunder att möta samma företag, och samma kommunikation, oavsett via vilken kanal man söker information. I många fall skapas en första kontakt genom mekaniska kanaler (annonsering, DR eller mässor). I nästa steg går kunden in på hemsidan för att läsa mer, testa produkten, be om en offert, osv.

Under de senaste tio åren har Internet utvecklats från att vara ett galleri av statiska hemsidor med begränsad information till en global affärsplattform. Tekniken blir mer komplex samtidigt som det krävs både marknadsföringskompetens och strategiskt tänkande för att tillvarata de nya affärsmöjligheterna.

Men den digitala arenan erbjuder mycket mer än bara hemsidor. Vi hjälper också våra kunder att hitta nya tekniska lösningar för att snabbt och effektivt hantera kundärenden och reklamationer, skapa e-handel som ett komplement till traditionella säljkanaler eller utveckla publiceringsdatabaser för att automatisera standardiserade och enklare trycksaksproduktioner. Webben och sociala media vävs samman till en kommunikationsplattform – antingen sitter mottagaren vid en dator eller vill komma åt informationen via mobila media som smartphones eller läsplattor.

Teknik är viktigt för att säkerställa en säker drift och enkel uppdatering av information. Pyramid arbetar i flera av de standardplattformar som finns på marknaden, bl.a. är vi certifierade utvecklare i Sitecore och EpiServer, två av de mest populära lösningarna för content management. Dessutom arbetar vi med de vanligaste plattformarna inom open source, bl a Wordpress och Composite. Våra systemutvecklare jobbar främst med Microsofts tekniklösningar som till exempel .NET, men givetvis arbetar vi med även med andra tekniker och leverantörer.

Vårt mål är att valet av tekniklösning helt ska baseras på vad du som kund har för förutsättningar, behov och teknisk infrastruktur.


PR och Events

Modern marknadsföring handlar om att aktivt använda alla tillgängliga verktyg.

En av de mest underskattade kommunikationskanalerna i marknadsföringsmixen är PR, dvs alla former av kommunikation där man som avsändare inte betalar någon kostnad för mediakanalen. PR består till stor del av att generera redaktionell publicitet, dvs se till att intressanta tidningar skriver positivt om företaget i artiklar, men det kan också handla om att etablera företaget eller en person på företaget som expertperson.

Pyramid arbetar med hela PR-processen, från kommunikationsstrategi till genomförande och uppföljning.


Creative Blitz

Känner du att ni kört fast och snabbt behöver finna ett nytt kommunikationskoncept eller basen för en ny strategi? Eller är du helt enkelt nyfiken på Pyramid och vårt sätt att lösa problem?

Med Creative Blitz får du tillgång till ett team av Europas bästa kreatörer och strateger. Vi flyger in och löser ett definierat problem under 48 timmar – och levererar ett koncept eller strategi som lyfter ert varumärke och försäljning.